Databázové aplikace client/server v prostředí PowerBuilder a Sybase SQL Anywhere nebo Microsoft Visual Studio a MS SQL server. Software pro technické výpočty, software ve zdravotnictví, doplňkové ekonomické aplikace vhodné pro malé firmy. Realizace na míru i dodávky hotových řešení.

Kontaktní informace

E-mail: jiri.barta@e-dnes.cz
mobil: 724 347 221
tel: 487 725 436
 

Program údržba a evidence oprav

Opravy

Program slouží k evidenci oprav a údržby strojů a zařízení. Je určen pro počítače pracující pod operačními systémy Microsoft Windows. Hlavní součástí evidence je seznam zařízení, která jsou předmětem sledování. Program pracuje i v síťovém provozu a může být obsluhován na různých stupních oprávnění referenty, vedoucími pracovníky i vedoucími jednotlivých servisních skupin.

Hlavní chrarkteristiky programu:

 • podrobná evidence strojů a zařízení členěná podle středisek a umístění v provozech.
 • kalendář periodických oprav s automatickým plánováním údrľby
 • evidence pracovních skupin údrľby a servisu
 • operativní plánování oprav podle zadaných poľadavků
 • podrobné sledování nákladů na opravy podle různých kritérií
 • příprava a sledování zimních oprav
 • prohlídky ocelových konstrukcí
 • statistika oprav
  • Evidence zařízení obsahuje všechny charakteristické parametry sledovaných strojů a zařízení a jejich členění do jednotlivých umístění a středisek v rámci firmy. Ke každému zařízení je možno vytvořit kalendář periodických oprav, které jsou jedním ze zdrojů plánovaných prací. Druhým zdrojem plánovaných prací je seznam požadavků na opravy a údržbu, který vzniká jejich zadáváním jednotlivými uživateli programu.

   Kalendář periodických oprav umožňuje hlídat pravidelné povinné cejchování přístrojů a zařízení, technické prohlídky a naplánovat s různými periodami preventivní kontroly a údržbu exponovaných částí strojů a zařízení.

   Plán servisních a údržbářských prací se skládá jednak z periodických oprav definovaných u jednotlivých strojů a jednak z operativních požadavků hlášených z pracovišť, ve kterých je program pro tyto účely instalován. Operativní požadavky obsahují popis závady, požadovaný termín odstranění a popřípadě i servisní skupinu, která má opravu provést. Plán dále zpracovává vedoucí údržby, nebo sami vedoucí servisních skupin. Uživatelé, kteří hlásí požadavky na údržbu mají zpětnou kontrolu o přijetí požadavku, zařazení do plánu a o provedení opravy. V dalším zpracování plánu se jednotlivým úkonům přiřadí konkrétní pracovníci, po jeho provedení se vyplní počet odpracovaných hodin, poznámka k prováděné opravě, případně i fotodokumentace. Na údržbě se mohou podílet i dodavatelské organizace.

   Cílem je sledování nákladů na opravy, četnost oprav na jednotlivých zařízeních, nákladovost středisek za vybrané období, zpracování faktur firem, které provádějí servis dodavatelsky a rozbor oprav na jednotlivých strojích.

   Program je možné provozovat v jednouživatelské nebo síťové verzi. Obě verze využívají spolehlivý a výkonný databázový stroj client/server Sybase SQL Anywhere.Cenová nabídka

Návod na instalaci

Charakteristická okna programu


 

Website Name 2009 | Sponsored by Skluzavky